สถานที่สำคัญ (ประวัติวัดเขาดินใต้)
 

วัดเขาดินใต้ เป็นวัดที่เก่าแก่สร้างแต่สมัยกรุศรีอยุธยาตอนปลายอายุประมาณ 300ปีเศษ อยู่ที่ หมู่ 6 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์วัดตั้งอยู่ริมแม่นำ้ปิงฝั่งทิศตะวันตกมีพระอุโบสกอยู่บนยอดเขา ตั้งอยู่ตรงข้างกับวัดมหาโพธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นวัดพี่วัดน้องกัน สาเหตุนี้เองจึง ได้ชื่อเต็มว่า วัดพระหน่อธรรณินทร์ใกล้วารินคงคาราม สภาพโบราณสถานที่ยังปรากฏอยู่ มีเจดีย์ เก่าบนยอดเขา ซึ่งเล่าต่อๆกันมาว่า สมเด็จพุฒาจารย์ไต พรหมรังสี เคยธุดงค์จาริกแวะพักเมื่อครั้งเดินทางไปเมืองกำแพรเพชรบ้านเกิด

ีำมณฑป

ตั้งอยู่บนสันเขา ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่อยู่ใกล้กับแม่นำ้ปิง เดิมเป็นที่ตั้งของวิหารหลวงพ่อเฮงได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นมณฑปขึ้นมาคู่กับวิหาร เเต่่่ในปัจจุบันวิหารได้พังทลายไปหมดแล้วลัุ่กษณะของรูปแบบการก่อสร้างมณฑป เป็นแบบสมัยอยุธยาใช้เป็นที่ประดิษฐาน ของรอยพระพุทธบาทจำลองสำริต
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์