ศิลปะพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 ( ม.1 - ม.3 )
ชั้น
รายวิชา
รหัสวิชา
คาบเรียน/สัปดาห์
หน่วยการเรียน ( รายปี )
ม.1
ศิลปะพื้นฐาน
ศ31101
2
2.0
ม.2
ศิลปะพื้นฐาน
ศ32101
2
2.0
ม.3
ศิลปะพื้นฐาน
ศ33101
2
2.0
 
ศิลปะเพิ่มเติม ช่วงชั้นที่ 3 ( ม.1 - ม.3 )
ชั้น
รายวิชา
รหัสวิชา
คาบเรียน/สัปดาห์
หน่วยการเรียน ( รายปี )
-
ออกแบบโฆษณา
ศ30201
2
2.0
-
การพิมพ์สกรีน
ศ30202
2
2.0
-
การเขียนตัวอักษร
ศ30203
2
2.0
-
องค์ประกอบศิลป์
ศ30204
2
2.0
-
ศิลปะไทย
ศ30205
2
2.0
-
การออกแบบ
ศ30206
2
2.0
-
จิตรกรรม
ศ30207
2
2.0
-
การทำผ้าบาติก
ศ30208
2
2.0
-
งานประดิษฐ์
ศ30209
2
2.0
-
การเขียนภาพด้วยดินสอ
ศ30210
2
2.0
 
ศิลปะพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 ( ม.4 - ม.6 )
ชั้น
รายวิชา
รหัสวิชา
คาบเรียน/สัปดาห์
หน่วยการเรียน ( รายปี )
ม.4
ศิลปะพื้นฐาน
ศ41101
2
1.0
ม.4
ศิลปะพื้นฐาน
ศ41102
2
1.0
ม.5
ศิลปะพื้นฐาน
ศ42101
2
1.0
ม.5
ศิลปะพื้นฐาน
ศ42102
2
1.0
ม.6
ศิลปะพื้นฐาน
ศ43101
2
1.0
ม.6
ศิลปะพื้นฐาน
ศ43102
2
1.0
 
ศิลปะเพิ่มเติม ช่วงชั้นที่ 4 ( ม.4 - ม.6 )
ชั้น
รายวิชา
รหัสวิชา
คาบเรียน/สัปดาห์
หน่วยการเรียน ( รายปี )
-
ผ้าบาติก
ศ40201
2
1.0
-
ศิลปะลายไทย
ศ40202
2
1.0
-
ภาพพิมพ์
ศ40203
2
1.0
-
การเขียนตัวอักษร
ศ40204
2
1.0
-
การออกแบบ
ศ40205
2
1.0
-
พิมพ์สกรีน
ศ40206
2
1.0
-
การทำแม่พิมพ์และการหล่อ
ศ40207
2
1.0
-
ศิลปะการฉลุกกระดาษ
ศ40208
2
1.0
-
การเขียนภาพด้วยดินสอ
ศ40209
2
1.0
-
การเขียนภาพสีน้ำ
ศ40210
2
1.0
-
การเขียนภาพด้วยสีโปสเตอร์
ศ40211
2
1.0
 
 
 

ไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5622-7771, 0-5622-6967
เผยแพร่โดยทีมงานกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน อาคารเรียนชั้น 2 ห้อง Internet Server Farm