11
 
 

           นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนซ่อม-เสริม  ตามโครงการเรียนซ่อม-เสริม สาระการงานอาชีพพื้นฐานอุตสาหกรรม  ช่วงชั้นที่  4  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม    จะต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในสาระการงานอาชีพพื้นฐานอุตสาหกรรม   ในช่วงชั้นที่ 4   โดยมีเกณฑ์   ดังนี้
               1. นักเรียนต้องสมัครใจเข้าเรียน
               2. นักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
                   2.1  นักเรียนที่ขาดเรียน  หนีเรียน และมีเวลาเรียนไม่ถึง  ร้อยละ  80
                   2.2  นักเรียนที่ขาดส่งงานในภาคเรียนนั้น ๆ  ตั้งแต่  2  ชิ้นขึ้นไป
                   2.3  นักเรียนที่มีผลการเรียนระหว่างภาคเรียนไม่ถึง ร้อยละ  50 

กิจกรรม  ความรู้ และทักษะ ในการเรียนซ่อม – เสริม  โดยใช้เวลา   2-3  วัน (วันหยุด)
              1. ความรู้  ทฤษฏี งานช่าง ที่จำเป็น  หรือเป็นความรู้ที่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ผ่าน
              2. การบ้าน  “เขียน สรุปความรู้ ความคิดเห็น  และอภิปรายความรู้ที่ได้รับ”
              3. ฝึกทักษะงานช่าง  งานกลุ่ม/เดี่ยว  จำนวน  1-2  ชิ้น  (พิจารณาจากความยากง่ายและความพร้อม)
              4. การนำเสนอผลงาน
              5. การบำเพ็ญประโยชน์ภายในโรงเรียน
              6. การประเมินความคิดเห็นต่อโครงการฯ

เกณฑ์การวัดผล ประเมินผล 
             1. ความตรงต่อเวลานัดหมาย (ต้องมาเรียนให้ครบทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.)
             2. การแต่งกาย  และความพร้อมในการมาเรียน
             3. สังเกตจากการเรียนและการปฏิบัติงาน  (ทักษะการใช้เครื่องมือ , ทักษะการทำงาน , การใช้วัสดุ , การให้ความร่วมมือในกลุ่ม , การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี , ความกระตือรือร้น  และความมีจิตสาธารณะ )
             4. การประเมินผลงาน
                  4.1 สมุดจดงานและแบบทดสอบ
                  4.2 การเขียนสรุปความรู้ที่เรียนและความคิดเห็น (การเขียนเรียงความ)
                  4.3 ผลงานสิ่งประดิษฐ์  ( ความคิดสร้างสรรค์, ความประณีตสวยงาม, ความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ , อยู่ในกรอบเงื่อนไขที่กำหนด )

 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์