-   โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรการเรียนรู้กลุ่มวิชาศิลปศึกษา
       
        สาระการเรียนรู้วิชาศิลปศึกษาช่วงชั้นที่  3  ( ม.1 ม. 3 )
ม.1  วิชาศิลปะ    วิชาดนตรี   วิชานาฏศิลป์   2  ชั่วโมง/ปี  2  หน่วยกิต
ม.2   วิชาศิลปะ    วิชาดนตรี   วิชานาฏศิลป์   2  ชั่วโมง/ปี  2  หน่วยกิต
ม.3   วิชาศิลปะ    วิชาดนตรี   วิชานาฏศิลป์   2  ชั่วโมง/ปี  2  หน่วยกิต

        สาระการเรียนรู้วิชาศิลปศึกษาช่วงชั้นที่  6  ( ม.4 ม. 6 )
ม.4  วิชาศิลปะ    วิชาดนตรี   วิชานาฏศิลป์   1  ชั่วโมง/ปี  0.5  หน่วยกิต
ม.5  วิชาศิลปะ    วิชาดนตรี   วิชานาฏศิลป์   1  ชั่วโมง/ปี  0.5  หน่วยกิต
ม.6  วิชาศิลปะ    วิชาดนตรี   วิชานาฏศิลป์   1  ชั่วโมง/ปี  0.5  หน่วยกิต

 

 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000