นางสาวอรสา รอดบำรุง
                   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปหน้าที่
                                             1.ปฎิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียน

   2.ช่วยผู้อำนวยการบริหารกิจการของสถานศึกษา        ด้านบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   3.เป็นกรรมการบริหารโรงเรียน
   4.รักษารัชการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อผู้อำนวยการโรงเรียน
       ไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้หรือมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่แทน
   5.วางแผนพัฒนา ปรับปรุงระบบการบริหารด้านบริหารทั่วไป
       ให้มีประสิทธิภาพ
   6.วางแผน จัดการทำงาน โครงการ กิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริม
       การเรียนรู้ของผู้เรียน
   7.ดำเนินการอบรม พัฒนาและส่งเรมให้ผู้เรียนตลอดจน
       บุคลากรในกลุ่มงานที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
   8.ประสานงานทั้งบุคลากรในและภายนอกสถานนศึกษาเพื่อร่วมพัฒนาการบริหารจัด
                                                การด้านการบริหารทั่วไป
   9..สรุป-รายงานผลการการปฎิบัติงานในรอบปีเพื่อจัดทำรายงานประจำปีของกลุ่มงาน
 10.ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำการ
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์