• ประวัติความเป็นมา
    ตำบลบ้านมะเกลือเป็นตำบลดั้งเดิมมิได้แยกจากตำบลอื่นใด ประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านมะเกลือ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ตั้งตามชื่อของกำนันคนแรกที่มาปกครองตำบลบ้านมะเกลือ คือ ขุนศรีมะเกลือคราม และตั้งตามลักษณะทางกายภาพ เพราะบริเวณนี้สมัยแรกมีต้นมะเกลือปกคลุมหนาแน่นมาก จึงเรียกว่า “บ้านมะเกลือ”ข้อมูลมาจากหนังสือประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

  • ชุมชนบ้านมะเกลือ

 

บริเวณนี้เป็นบริเวณที่ใช้สันจรไปมาของคนในท้องถิ่น

 

สถานที่ออกกำลังกายของคนในหมู่บ้าน ซึ่งทุกคนจะมารวมตัวกันในตอนเย็นเพื่อมาออกกำลังกาย

แม่น้ำสายนี้ เป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านตำบลบ้านมะเกลือซึ่งอยู่ติดกับบ้านมะเกลือ

โรงงานนี้เป็นโรงงานน้ำตาลซึ่งเป็นจุดเด่นของตำบล เนื่องมาจากคนในตำบลบ้านมะเกลือมีอาชีพทำไร่อ้อยกันเป็นจำนวนมาก

 

   
   
   

 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด800x600TextSizeMedium
โดยนักเรีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000