111  
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 

การปลูกถั่วแระ

การปลูกถั่วแระเป็นอาชีพเสริมหลังจากการทำนา

จะทำในฤดูที่เหมาะสมเพราะจะทำให้ได้ผล
ผลิตดีมีราคาสูง ในการเก็บเกี่ยวถั่วแระในสมัยก่อนจะต้อง
เกี่ยวแล้วในไปสี
ทำให้เกิดความยุ่งยากใช้เวลาในการเก็บเกี่ยว
นาน ต้องจ้างคนเป็นจำนวนมากต้องลงทุนมาก
แต่ในสมัยนี้มีรถเกี่ยวแล้วทำให้มีความว่องไว
มากขึ้นกว่าเดิม
ทำให้การลงทุนในการลงทุนในการเก็บเกี่ยวน้อยลง
แต่ก็มีบางก็มีบางเจ้าที่เก็บเกี่ยวเองเพื่อขายสด
เพราะถ้าขายสดจะได้กำไรมากกวาการขายแห้ง
เพราะขายสดจะขายโลละ 5-10 บาท
(ตามฤดูกาล )
เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้ามารับนำไปต้มขาย
ถั่วที่เหมาะจะนำไปต้มคือต้องเป็นถั่วที่แก่
แต่ยังเขียวสดอย
ู่ ขายในราคามัดละ 5 บาท (ในตลาดบรรพต)
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Tex Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ 6000