1. ระยะอินเตอร์เฟสใช้เวลาประมาณเท่าใดของวัฏจักร
2. การแบ่งรัวของเซลล์รากหอมในระยะเทโลเฟสพบการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นในไซโทพลาสซึมบ้าง
3. ในการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนิวเคลียสมีวิธีการอย่างไรจึงทำให้นิวเคลียสที่เกิดขึ้นใหม่ทั้ง 2 มีปริมาณของสารพันธุกรรมหรือจำนวนโครโมโซมเท่ากับเซลล์เดิม
4. การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสในเซลล์พืชและสัตว์ต่างกันอย่างไร
5. การจำลองตัวของโครโมโซมมีความสำคัญต่อการแบ่งเซลล์อย่างไร
6. เหตุใดจึงนิยมนับจำนวนโครโมโซมในระยะเมทาเฟส
7. n และ 2n คือ
8. การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเป็นวัฏจักรหรือไม่
9. เหตุใดเซลล์ที่เกิดจากการแบ่งแบบไมโอซิสจึงมีจำนวนโครโมโซมแตกต่างจากเซลล์เดิม
10. การแบ่งไซโทพลาสซึมรอบที่ 1 ในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเกิดขึ้นกับทุกเซลล์หรือไม่
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/3
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000