ไมโอซิสระยะที่ 2
ไมโอซิสระยะที่ 2 แบ่งออกเป็นระยะต่างๆ ดังนี้
1. ระยะโฟรเฟส 2 หากระยะเทโลเฟส 1 สร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียสแล้ว ในระยะนี้เยื่อหุ้มนิวเคลียสจะสลายตัวอีก โครโมโซมที่เห็นเป็น 2 โครมาทิด เหมือนกับโฟรเฟสของการแบ่งแบบไมโทซิส สายใยสปินเดิล เกิดขึ้นใหม่โครมาทิดทั้งสองของโครโมโซมแต่ละแท่งจะติดกันตรงเซ็นโทเมียร์ แต่ส่วนอื่นๆ ของโครมาทิดจะแยกจากกันให้เห็นเป็นรูป X ในเซลล์ที่ยังไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส เช่นในเกสนตัวผู้นั้นจะแบ่งต่อไปได้เลย
2. เมทาเฟส 2 โครโมโซม เคลื่อนที่มาเรียงตัวกันอยู่กลางเซลล์ โครมาทิดแยกออกจากกัน ยกเว้น บริเวณเซ็นโทเมียร์ยังยึดติดกันอยู่ การเรียงตัวระยะนี้โครมาทิดเข้าแถวเรียง 2 คล้ายกับเมทาเฟสของไมโทซิส
3.แอนาเฟส 2 เซ็นโทเมียร์ถูกดึงแยกออกจากกันโยสายใยสปินเดิล ทำให้โครมาทิดเคลื่อนที่แยกออกจากกัน ไปคนลัข้างของเซลล์กลายเป็นแต่ละโครโมโซม
4. เทโลเฟส 2 เยื่อหุ้มนิวเคลียสเกิดรอบๆ กลุ่มโครมาทิด แต่ละข้างของเซลล์แต่ละโครมาทิดเปลี่ยนสภาพไปเป็นโครโมโซม เยื่อหุ้มนิวเคลียสจะคอดเข้าหากันแล้วแยกออกเป็น 2 เซลล์ แต่ละเซลล์มีจำนวนโครโมโซม เป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์เริ่มต้น และจากเซลล์เริ่มต้น 1 เซลล์ จะได้เซลล์ใหม่ 4 เซลล์
 
 
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/3โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000