ไมโอซิสระยะที่ 1
1. ระยะโฟรเฟส
โครโมโซมมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการสามารถสามารถแยกออกเป็นตอน ย่อย ๆ ได้ 5 ขั้นตอน คือ
1.1 เลปโททีนหรือเลปโทนีม ในระยะนี้จะเห็นโครโมโซมเป็นเส้นบาง ๆ
1.2 ไซโกทีนหรือไซโกนิมา โฮโมโลกัสโครโมโซม ซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน คือ มียีนส์เป็นคู่กัน มาจับลคู่กัน โดยมีบางส่วนติดกัน จึงเห็นเป็นเส้นคู่ที่อาจจะพันกันอยู่เป็นเกลียว แต่ละคู่เรียกว่า ไบวาเลนต์ แต่ละเส้นที่เห็นเป็นโครโมโซม 1 เส้น ไม่ใช่โครมทิด
1.3 แพคีทีนหรือแพคีนีมา โครโมโซม ที่เห็นเป็น เส้นยาว ๆ หดตัวสั้นและหนาขึ้น
1.4 ดิโพลทีน โครโมโซมแต่ละแท่งแยกให้เห็นเป็น 2 โครมาทิด ยึดติดกันอยู่ที่เซ็นโทเมียร์ ดังนั้น โครโมโซมเดิมที่จับคู่กัน จึงมี 4 โครมาทิด เรียกว่า เทแทรด 2 โครมาทิด ที่เป็นส่วนประกอบของโครโมโซมเดียวกันเรียกว่า ซิสเตอร์โครมาทิด ส่วนโครมาทิดที่เป็นส่วนของโครโมโซมต่างกัน แต่เป็น ฮอโมโรกัสกัน เรียกว่า นัน-ซิสเตอร์โครมาทิด ทำให้สลับชิ้นส่วนโครมาทิด และยีนมีการเรียงตัวใหม่
1.5 ไดอะคิเนซิส คู่ของโครโมโซมหดสั้นเต็มที่ และพยายามแยกตัวออกจากกัน พร้อมกับมีการเคลื่อนที่ของไคแอสมาตาไปยังตอนปลายของแขนโครโมโซม นิวคลีโอลัส สลายตัวพร้อมๆ กับ เยื่อหุ้มนิวเคลียสเริ่มสลาย
2 เมทาเฟส 1 โครโมโซมจะเรียงกันอยู่กลางเซลล์ในลักษณะเข้าแถวเรียง 4 ของ โครมาทิด (เทียบกับเมทาเฟสของการแบ่งเซลล์ แบบไมโทซิส ซึ่งมีการเข้าแถวเรียง 2 ของโครมาทิด) สายใยสปินเดิลจึงอยู่ที่เซ็นโทเมียร์
3.แอนาเฟส 1 คู่ของโครมาทิดหรือแต่ละโครโมโซม แยกออกไปคนละด้านของเซลล์ (แทนที่จะดึงโครมาทิดไปคนละข้างดังเช่นในระยะแอนาเฟสของไมโทซิส) ทำให้แต่ละข้างของเซลล์มีกลุ่มโครโมโซมเพียงครึ่งเดียวของจำนวนเดิม
 
 
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/3โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000