ประวัติความเป็นมา

          เมืองกำแพงเพชรมีฐานะเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นสุโขทัยมีบทบาทเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของแคว้นสุโขทัยทำหน้าที่รับศึกมาจากล้านาและทวีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในการเป็นเมืองยุทธศสาตร์ของอาณาจักรอยุธยา โดยเป็นที่ตั้งกองทัพใหญ่ในคราวที่กรุงศรัอยุธยาไปตีหัวเมืองฝ่ายเหนือ
กำแพงเพชรเป็นเมืองโบราณที่ไม่ปรากฎผุ้ที่สร้างขึ้นอย่างชัดเจนแต่มีหลักฐานที่กล่าวถึงเมืองกำแพงเพชรที่เก่าที่สุดคือ ตำนานสิงหนวัติกุมาร ซึ่งกล่าว่าพระเจ้าไชยศิริได้ทิ้งเวียงไชยปราการมาสร้างเวียงอยู่ใหม่และในตำนานได้ระบุวาเวียงใหม่ใช้ชื่อว่า “กำแพงเพชร “
แต่หลักฐานทางโบราณว่ามีอายุก่อนพุทธศตวรรษที่ 19

     สมัยก่อนประวัติศาสตร์
          สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดนี้พบหลักฐานตั้งถิ่นฐานชุมชนตั้งเดิมบริเวณสองฝั่งแม่น้ำปิง ว่ามีอายุในช่วงยุคหินใหม่ ยุคโลหะตอนปลายประมาณ 2000-3000 ปี และค้นพบหลักฐานนั่นคือขวานหินขัด กำไลหิน เครื่องปั้นดินเผารูปทรงต่างๆและพบกระดูกมนุษย์สมัยใหม่และพบขวานหินทำด้วยทองแดงซึ่งจัดอยู่ในยุคโลหะ
     สมัยประวัติศาสตร์
          สมัยทวารวดี-สมัยก่อนสุโขทัย ชุมชนในสมัยทวารวดีของพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนั้น มีไม่มากต่อการมองภาพรวมของชุมชนในสมัยทวารวดี ทั้งนี้อาจจะเป็นผลมาจากเมืองกำแพงเพชรมีความสำคัญและมีบทบาทในสมัยสุโขทัยมากกว่า หลักฐานที่แสดงถึงการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณในสมัยทวารวดี อยู่ที่บริเวณสองฝั่งลำน้ำปิงและบริเวณบ้านคลองเมือง กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร และเมืองไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร หลักฐานที่พบได้แก่ เครื่องมือสัมฤทธิ์ ตะกรันขี้แร่ ซึ่งแสดงถึงเทคโนโลยีในการถลุงโลหะ เมืองไตรตรึงษ์ตั้งอยู่บ้านวังพระธาตุ พบหลักฐานที่อยู่ในยุคประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยทวารดีถึงยุคสุโขทัย ลักษณะเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมมนเป็นเมืองที่มีกำแพงดินล้อมรอบสามชั้นและมีคูน้ำสองชั้น เมืองไตรตรึงษ์มีพัฒนาการเข้าสู่สมัยสุโขทัยจึงได้พบหลักฐานสมัยดังกล่าวปรากฏอยู่หลายแห่ง ที่เป็นวัดมีซากหักพังและพระสถูปเจดีย์ให้เห็นคือ วัดเจดีย์เจ็ดยอด วัดเจดีย์ วัดเจดีย์ปล้อง วัดวังพระธาตุ ซึ่งวัดนี้มีซากวิหารและพระเจดีย์ทรงดอกบัวตูมขนาดใหญ่สูงเด่นเป็นสง่าองค์หนึ่ง

 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมปีที่5/2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์