การตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ
การดำเนินชีวิตโดยปกติของมนุษย์ในปัจจุบันเมื่อเป็นเด็กจะต้องศึกษาเล่าเรียนจากนั้นเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจึงทำงาน
เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูตนเอง เมื่อมีหน้าที่การงานที่มั่นคงแล้วจึงแต่งงาน มีครอบครัว และมีลูกเพื่อสืบทอดและดำรงเผ่าพันธ์
การมีครอบครัว มีลูก จึงเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ แต่ต้องรอให้ถึงวัยอันสมควรก่อน คือ หลังจากเรียนหนังสือสำเร็จ
มีอาชีพการงานทำ มีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงดูตนเอง ครอบครัว แล้วจึงสมควรจะแต่งงาน มีครอบครัว ทั้งนี้เพื่อที่ตนเอง
ครอบครัว และลูกที่เกิดมาจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปัจจุบันสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
มีการหลั่งไหลเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติ ทำให้บุคคลที่อยู่ในวัยรุ่น ซึ่งได้แก่นักเรียน
นักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่เห็นว่า การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเป็นเรื่องปกติ
โดยหากพึ่งพอใจในกันและกันหรือเป็นคู่รักกันก็สามารถมี เพศสัมพันธ์กันได้โดยไม่ต้องมีพันธะใด ๆ
หรือทดลองอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานเหมือนอย่างสังคมตะวันตกส่วนใหญ่อีกทั้งหลายคนไม่มีการป้องกัน
โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย ทำให้เกิดปัญหาติดโรคทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะโรคเอดส์ที่มีผู้ป่วยจำนวนมากในปัจจุบัน และ
ในผู้หญิงอาจจะมีการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ อันจะนำมาซึ่งปัญหาอื่น ๆ มากมาย และผลกระทบต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นมักจะเกิดกับฝ่ายหญิงเพียงฝ่ายเดียว เพราะฝ่ายชายมักจะไม่รับผิดชอบต่อผลการกระทำดังกล่าว

 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2547
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์