ปัจจัยและสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
วัยรุ่นเป็นวัยที่เริ่มมีความรู้สึกทางเพศ มีความสนใจในเพศตรงข้ามและมีการแสดงออกทางเรื่องเพศ
ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากทั้งภายในร่างกายได้แก่ ฮอร์โมนเพศ และอิทธิพลภายนอกหรือสภาพแวดล้อม
ได้แก่ เพื่อน ครอบครัว สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งสังคมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันได้ชักนำ
ให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม และอาจนำมาซึ่งการมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามที่จะทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ
ตามมา ได้แก่ การติดโรคทางเพศสัมพันธ์ เช่น โรคเอดส์ กามโรค โรคตับอักเสบจากไวรัสชนิดบีและซี เป็นต้น การตั้งครรภ์ที่ไม่ตั้งใจ
เกิดปัญหากับครอบครัวที่ไม่ยอมรับหากวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะวัยรุ่นหญิง ดังนั้น วัยรุ่นจึงควรเรียนรู้ถึงปัจจัยและ
สถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ เพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงจากปัจจัยและสถานการณ์ดังกล่าว
ปัจจัยและสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่สำคัญ มีดังนี้
การจับคู่
ปัจจุบันวัยรุ่นจำนวนมากนิยมที่จะมีคู่รัก ซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อแม่และผู้ใหญ่วิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งจะคบหากันเกิน
ขอบเขตและละเลยเรื่องการเรียน หากวัยรุ่นมีความรักแล้วรู้จักปฏิบัติและวางตัวอย่างเหมาะสม
มีความรับผิดชอบในเรื่องเรียนก็จะไม่มีสิ่งเสียหายตามมา แต่วัยรุ่นบางคู่กับชักนำกันมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม
โดยการชวนกันไปเที่ยวกลางคืน ไปเที่ยวกลางคืนด้วยกันดื่มสุราขณะที่ไปด้วยกัน หรือทดลองเสพสารเสพติด
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะชักนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้ในที่สุด ตรายหรือไม่
การเสพสารเสพติด
การเสพสารเสพติดเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ชักนำให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ได้ง่าย ได้แก่
การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะทำให้มึนเมา ขาดสติสัมปชัญญะ และ การเสพสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย
เช่น ยาอี ยาเลิฟ ที่เมื่อเสพเข้าไปแล้วจะไปกระตุ้นประสาท ทำให้เกิดความเคลิบเคลิ้ม สับสน งุนงง และชักนำ
ไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ในที่สุด ในปัจจุบันพบว่าวัยรุ่นที่ไปเที่ยวกลางคืนในสถานบริการ ในงานรื่นเริงต่าง ๆ มักจะมีการดื่มสุรา
และบางแห่งจะมีการเสพสารเสพติด ทำให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ตามมา นอกจากนี้ในกลุ่มผู้เสพสารเสพติดมักจะมีคู่นอนหลายคนเปลี่ยน
ไปเรื่อย ๆ จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะติดโรคเอดส์ หรือตั้งครรภ์ที่ไม่ตั้งใจ เพราะผู้ที่ดื่มสุราหรือเสพสารเสพติดมักจะมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน

 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2547
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์