ตำนานหมากล้อม
 จากหลักฐานที่ค้นพบเราเชื่อกันว่าหมากล้อมมีต้นกำเนิดที่ประเทศจีนเมื่อประมาณ3000-4000ปี
ที่แล้ว บางคนกล่าวว่าหมากล้อมมีต้นกำเนิดจากการที่กษัตริย์เหยา กษัตริย์ในสมัยราชวงศ์โบราณของจีน
ต้องการพัฒนาสติปัญญาของพระราชบุตร เหล่าเสนาบดีและผู้มีปัญญาในแผ่นดินในสมัยนั้นจึงได้คิดค้น
เกมหมากล้อมขึ้นถวาย บางคนกล่าวว่าหมากล้อมมีต้นกำเนิดจากเครื่องมือที่ใช้ทำนายโชคชะตาของหมอดู
โดยหมอดูจะให้ผู้รับคำทำนายวางเม็ดหมากสีขาวและดำลงบนกระดานไม้โดยวางที่จุดตัดจะวางเป็นรูปไหน
อย่างไรก็ได้และหมอดูทำนายชะตาของผู้เข้ารับคำทำนายจากรูปร่างของหมากที่ว่างนั้น บางคนก็กล่าวกันเล่นๆ
ว่าเกมที่มีความลึกซึ้งมากเช่นนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นมนุษย์คิด.
  ในสมัยก่อนประเทศจีนนั้นเหล่าผู้ปกครองประเทศและปัญญาชนจะต้องเล่นหมากล้อมเป็นเพราะถือกันว่า
หมากล้อมเป็นเครื่องมือที่แสดงออกถึงสติปัญญา โดยเฉพาะในสมัยราชวงศ์ถังเป็นยุคที่หมากล้อมมีความเจริญ
รุ่งเรืองเป็นอย่างมากและในสมัยนี้เองที่หมากล้อมมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก และในสมัยนี้เองที่หมากล้อม
ได้เริ่มเผยแพร่สู้ประเทศญี่ปุ่นจนถึงสมัยของโชกุนในตระกูลโกตุงาว่าได้มีการสนับสนุนให้เล่นหมากล้อมกันอย่างแพร่หลาย มีการจัดตั้งสำนักขึ้นและเผยแพร่มากล้อมโดยเฉพาะ 4 สำนัก มีการจัดแข่งระหว่างตัวแทนของ
สำนักทั้งสี่ที่ชิงตำแหน่งจักพรรดิหมากล้อมแห่งญี่ปุ่น(ตำแหน่งเมย์จิน)นับแต่นั้นมาหมากล้อมก็ได้ฝังรากลึกลง
สู่สังคมญี่ปุ่น ปัจจุบันญี่ปุ่นได้ชื่อว่าเป็นแผ่นดินทองของหมากล้อม รายการแข่งขันรายการใหญ่ๆหลายรายการ
จะถูกจัดขึ้นที่ญี่ปุ่น
  ส่วนในประเทศไทยของเรานั้นมีการเล่นกันมาไม่น้อยกว่า 20ปี และมีการจัดตั้งขึ้นเป็นชมรมอย่างเป็นทางการ
เมื่อ 6ปี ที่ผ่านมาโดยได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์หลักคือ ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่นจำกัดมหาชน
ปัจจุบันสมาพันหมากล้อมโลกมีสมาชิกอยู่ถึง 55 ประเทศและจำนวนผู้เล่นหมากล้อมทั่วโลกก็ได้เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว เราคาดกันว่าในสหรรสวรรษหน้าหมากล้อมจะเป็นเกมทางหมากกระดานที่จะได้รับความนิยมสูงที่สุดทั่วโลก
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium

สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์