ประวัติประเทศฝรั่งเศส
 
ประเทศฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในโลกประชาคมยุโรป (CEE) La Communaute Economique Eoropeene ที่มีนายFrancois Mitterrandเป็นประธานาธิบดีเป็นสมัยที่สอง กรุง Paris เป็นเมืองหลวงแผนผังของปารีสมีรูปร่างคล้ายหอยทาก (Escargot) ปารีสมีเขตการปกครอง 20 เขต (arrondissements) ประเทศฝรั่งเศสนอกจากจะแบ่งออกเป็นแคว้นแล้วยังแบ่งออกเป็นเขตย่อยๆ โดยในฝรั่งเศสมีจำนวน 95 เขต และอาณาเขตโพ้นทะเลอีก 6 เขต (La France est divisee en 95 departements en metropole et 6 departements d'outre mer, Ca fait 101 departements)

แม่น้ำ Seine เป็นแม่น้ำที่แบ่งกรุงปารีส ออกเป็น 2 ฝั่ง คือ Paris-Rivegauch
และ Paris-Rive droite แม่น้ำ Seine เป็นแม่น้ำสายสำคํยในการขนส่งสินค้าในสมันโปเลียน
ได้สั่งให้ขุดคลองสายต่างๆ แยกจากแม่น้ำ Seine เพื่อลดปัญหาในการจราจรทางน้ำ สิ่งหนึ่ง
ที่นักท่องเที่ยวไม่เคยพลาดคือ การล่องเรือ Bateau-Mouche เพื่อชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำ
เกาะกลางแม่น้ำ Seine เรียกว่า La Cite(Ile de la Cite) ปารีสมีอายุราว 2000 ปีแล้ว
ปารีสเป็นเมืองใหญ่ที่สวยงาม โดยมีเกาะ Cite เป็นศูนย์กลาง การที่นครปารีสแบ่งเป็นเขตบริหาร
เรียกว่า arrondissements นั่นก็เพราะตัวเมืองพัฒนาเป็นรูปวงกลม คล้านหอยทาก นั่นเอง
ปัจจุบันปารีสมีทั้งหมด 20 arrondissements และมีสะพานเชื่อมต่ออยู่เป็นจำนวนมาก
สะพานที่ยาวที่สุด มีชื่อว่า Le Pont-Neuf และ Paris อยู่ในแคว้น Lle de France

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   

หน้าแรก