กลับหน้าเดิม

ก่อนให้อาหารควรให้ลูกไก่กินน้ำอุ่น โดยหัดให้กิน
น้ำจากที่ให้น้ำ การให้อาหารนั้นทำได้หลายวิธี
ส่วนใหญ่มักใช้อาหารสำเร็จรูปอาหารลูกไก่บาง
ชนิดต้องนำไปบอเป็นเศษเล็กๆก่อน สำหรับลูกไก่
ที่มีอายุ8-12สัปดาห์นั้นขอเน้นให้ใช้อาหารที่มียา
ปฏิชีวนะผสมอยู่ด้วยเมื่อลูกไก่อายุได้ประมาณ2
สัปดาห์ ก็อาจให้กะหล่ำดอกสับละเอียด ใบ
กระเทียมหรือหอมหัวใหญ่

 

 

 
สมาชิกกลุ่มที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์