ต้นไมยราพ

 

ชื่อทางพฤกษศาสตร์  :  Minosa  Pudica
วงศ์ 
:  LEGUMINOSAE
ชื่อที่เรียก  :  ทั่วไปเรียก  ไมยราพ,  ไวยราพ,  ระงับ  ทางพายัพเรียก  หญ้าจิยอบ
                   จันทบุรีเรียก  หนามหญ้าราบ
ลักษณะ  :   ต้นไมยราพ  เป็นต้นไม้ล้มลุกต้นเล็กๆ  เนื้ออ่อนจำพวกหญ้า  ใบเล็กๆ
                  เป็นฝอยคล้ายกับใบผักกระเฉด  ต้นและกิ่งมีสีแดงเป็นขนและมีหนาม
                  แหลมคมทั้งต้น  จะสูงประมาณ  1  ฟุตเศษดอกมีลักษณะเหมือนดอก
                  ของผักกระเฉด แต่มีสีแดงออ่นชมพู
การเจริญเติบโต  เป็นไม้ที่เจริญงอกงามตามรกร้างทั่วไป  ตามพื้นดิน  ตามถนนเล็กๆ
                          ขยายพันธุ์เร็ว  
สรรพคุณ    ใช้ได้ทั้งต้นนำมาปรุงยาขับปัสสาวะ