การเลี้ยงนกเขาชวา (นกเขาเล็ก)

ลักษณะนกเขาที่ดี การเลี้ยงนกเขาชวา อาหารนกเขา โรคและการรักษา

นกเขาชวาหรือนกเขาเล็กเป็นนกประเภทหนึ่งจัดอยู่ในวงศ์ (Columbidac) นกเขาชวาอยู่ในสกุล (Geopliu striata Linnacus ) มีชื่อในภาษาอังกฤษว่า (Zebra Dove) มีสีเทาคล้ำ มีขนาดลำตัวยาวประมาณ 8-9 นิ้ว ในภาษามลายู เรียกนกเขาชวาว่า "บูรงตีเต"

การที่นกเขาชนิดนี้ได้ชื่อว่า นกเขาชวามีผู้ตั้งข้อสังเกตไว้3ประการคือ

1.)เป็นนกเขาที่พบมากในชวา ประเทศอินโดนีเซีย

2.)เสียงขันของนกเขาเล็กดังกังวานไพเราะคล้ายเสียงปี่ชวา

3.)ชาวชวาเป็นผู้นำนกเขาชนิดนี้มาเลี้ยงในประเทศไทย

แหล่งนกเขาชวาพันธุ์ดีที่พบใน 5 จังหวัดภาคใต้ คือสตูล สงขลา ยะลา นราธิวาสและปัตตานี ปัจจุบันจังหวัดปัตตานีมีแหล่งนกเขาพันธุ์ดีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแก่นักเล่นนกทั้งในและต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน สิงค์โปร์ โดยการนำนกตัวดีๆออกสนามแข่งขันประเภทเสียง ตั้งแต่เสียงเล็ก กลาง ใหญ่