วิธีการทำเครื่องจักสาน

 

            วิธีการทำเครื่องจักสานที่เหมาะสมกับดังนั้น คุจึงเป็นเครื่องใช้ที่เกิดขึ้นตามสภาพแวด

 ล้อมทางธรรมความชาติของภาคเหนือ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี

    1. มูลเหตุที่เกิดจากความเชื่อ ขนบประเพณี และศาสนา เครื่องจักสานจำนวนไม่น้อยเกิดขึ้นจากผลของความเชื่อตามประเพณีและศาสนาของท้องถิ่น ซึ่งจะเห็นได้จากการสานเสื่อปาหนัน หรือเสื่อใบลำเจียก เพื่อใช้ในการแต่งงานของภาคใต้ โดยเฉพาะในจังหวัดกระบี่ มีประเพณีการสานเสื่อปาหนัน สำหรับคู่บ่าวสาวที่จะใช้ปูนอนแทนที่นอนร่วมกัน การสานราชวัติในงานพิธีทางศาสนา เป็นต้น

 

            จากแรงผลักดันอันเป็นมูลเหตุสำคัญทั้ง 3 ประการดังกล่าวนี้ จะเห็นได้ว่า เครื่องจักสานยังคง เป็น

 เครื่องมือเครื่องใช้ ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยในชนบทอยู่ไม่น้อย ถึงแม้ว่าเครื่อง จักสาน

 ในปัจจุบันจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบและกรรมวิธีดั้งเดิมบ้างก็ตาม แต่โดยลักษณะพิเศษ 

 ของ เครื่องจักสานอันเป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นของเครื่องจักสานแต่ละภาคหลายสิ่งหลาย อย่างยังคง

 อยู่เป็นส่วนมาก

             ความจำเป็นในการผลิตเครื่องจักสานขึ้นใช้ในถิ่นต่าง ๆ อันมีมูลเหตุมาจากแรงผลักดันทั้ง

 สามประการนั้นเป็นสำคัญ แต่ในปัจจุบันได้พบว่าในหลายท้องถิ่น เครื่องจักสาน ได้กลายเป็นอาชีพ

 รองจากการทำไร่ทำนาน ซึ่งชาวชนบทใช้เวลาว่างในบางฤดูกาลทำเครื่อง จักสานจำหน่าย

 เป็นรายได้พิเศษเป็นจำนวนไม่น้อย และในบางท้องถิ่นโดยเฉพาะใน ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้

 และภาคอีสาน มีการทำเครื่องจักสานเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนหลายแห่ง นับว่าการ ทำเครื่อง

 จักสานเป็นศิลปหัตถกรรมและหัตถกรรมสำคัญที่มีผลต่อ

 

                                                                                กลับไปหน้าแรก