การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์

1. มาตรฐานการเรียนรู้
          สาระที่ 4  เทคโนโลยีสารสนเทศ
          มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม
         
2. สาระสำคัญ   การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนการจัดลำดับ เนื้อหาสาระที่ใช้จัดทำเว็บไซต์ ออกเป็นหมวดหมู่ และจัดทำเป็นผังโครงสร้างเว็บไซต์ (Flow chart) ที่ผู้ใช้เข้าใจง่าย และใช้งานสะดวก

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
          สามารถออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ได้

4. จุดประสงค์การเรียนรู้

          1. เขียนโครงสร้างเว็บไซต์ (Flow chart)ได้
          2. สร้างไซต์และจัดการไซต์ได้

5. สาระการเรียนรู้
          1. ขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์
          2. การเขียนผังโครงสร้างเว็บไซต์ (Flow chart)
          3. การสร้างไซต์ ์
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537