ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์

1. มาตรฐานการเรียนรู้


          สาระที่ 4  เทคโนโลยีสารสนเทศ
          มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม

2. สาระสำคัญ   ความหมายของคำหลักหรือคำสำคัญ (Key word) ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ หลักการออกแบบเว็บไซต์ที่ถูกต้อง รวมถึงข้อผิดพลาดในการออกแบบเว็บไซต์ เป็นความรู้เบื้องต้นที่ผู้เรียนควรทราบ เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์


3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
          มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ได้

4. จุดประสงค์การเรียนรู้

          1. บอกความหมายของคำเกี่ยวกับเว็บไซต์ได้
          2. วิจารณ์เว็บไซต์ตามหลักวิชาการได้
5. สาระการเรียนรู้

          1. คำจำกัดความพื้นฐาน
          2. หลักการออกแบบเว็บไซต์
          3. ข้อผิดพลาดในการออกแบบเว็บไซต์
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537